เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

สิ่งที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา มีมาตั้งแต่โบราณกาลนั่นคือ ความเชื่อและความศรัทธา ซึ่งปรากฏรูปลักษณ์เครื่องรางต่าง ๆ อยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคสมัย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบำรุงขวัญ และเสริมสร้างกำลังใจ ในบางครั้งคนที่อยู่ในภาวะคับขัน หรืออยู่ในอันตราย เมื่อนึกถึงสิ่งที่ตนศรัทธาและยึดมั่น ก็จะทำให้มีสติมุ่งมั่น ทำให้ต่อสู่ฝ่าฟันจนพ้นอุปสรรคไปได้ เมื่อคนเรามีศาสนาเป็นเครื่องนำทางในชีวิต ความเชื่อความศรัทธาที่มีอยู่ ก็มีพัฒนาการเป็นสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบศิลปะมากขึ้น ผู้ที่นับถือพุทธศาสนานั้น มักชอบหาสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุ เพื่อเอาไว้บูชาเฉพาะตน

ในประเทศไทยเรานั้น เราอยู่ในเมืองพุทธศาสนา สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องเตือนถึงคุณงามความดี คือ พระเครื่องราง หรือนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า พระเครื่อง ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปขนาดเล็ก แต่เดิมสร้างไว้สำหรับบรรจุไว้ในเจดีย์ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้า อาจจะรวมถึงรูปสมมติขนาดเล็กของพระสงฆ์อริยบุคคล พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าด้วย การสร้างพระพิมพ์จึงได้เกิดความแพร่หลาย ส่วนการสร้างพระพิมพ์ในไทย เดิมไม่มีความประสงค์จะสร้างเพื่อจำหน่าย แต่สร้างเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ถาวร

โรงงานปั้มพระ สร้างพระพิมพ์จำนวนมาก แล้วฝังไว้ในพระเจดีย์ โดยคิดว่าเมื่อเจดีย์ล้มสลายไป ในภายหลังมีคนไปขุดพบพระพิมพ์ ก็จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาเคยประดิษฐานในที่นั้น น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณสืบศาสนาต่อไป